Miljø og samfunn


I ISS betyr samfunnsansvar at vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling ved å skape trygge arbeidsplasser og ved å bidra med samfunnsgivende tiltak for å forbedre levevilkår for ansatte, deres familier og for samfunnet.  I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å redusere de negative miljømessige virkningene av vår drift.
Vi har fire områder innenfor samfunnsansvar:

  • Mennesker – hjelpe ansatte til å oppnå et bedre liv ved å bygge kompetanse, sikre trygge arbeidsplasser og fokusere på trygghet og velvære.
  • Jorden – redusere våre klimautslipp, og å hjelpe våre kunder til å gjøre det samme.
  • Forretningsdrift - drive en etisk, forsvarlig og lønnsom virksomhet.
  • Partnere – etablere fornuftige partnerskap som gir positive betydning i samfunnet.


Vår miljøpolitikk er nedfelt i våre etiske retningslinjer  Code of Conduct. ISS er forpliktet til å kontinuerlig redusere de negative miljømessige virkningene av virksomheten.


Ytre Miljø - Vil du ri på den grønne bølge med oss?
ISS er en betydelig aktør i det norske samfunnet, og vi kan påvirke miljøet positivt – både som en stor leverandør – og innkjøper. Det er viktig at alle våre ansatte er dette ansvaret bevisst og bidrar til at vi når våre miljømål, og utvikler dem videre. Miljøarbeidet i ISS, er nedfelt i våre verdier, og er integrert i bedriftens daglige arbeid.


Hovedpunkter under vårt Miljøløfte er:

  • Green Office Program – et program designet for å redusere miljøbelastninger fra vårt daglige arbeid på kontor/energioptimalisering
  • Sikker BilISSt – Sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring
  • Klima – redusere vårt CO2-utslipp via klart definerte styringsmål for drift
  • Avfall - minimere avfallsmengder, sørge for kildesortering på alle egne lokasjoner samt bidra til redusert avfall/økt sortering innenfor våre fagområder ute hos våre kunder
  • Miljøriktige innkjøp
  • Miljømerking og sertifisering – Svanemerket renhold og kantine


Sikker "Bil-ISS-t"
ISS har over 1200 driftsbiler ute på vegen hver dag. For alle sjåfører gjennomføres obligatorisk opplæring i sikker, miljøvennlig og økonomisk kjøring.


ISS Grønt Kontor Program
Grønt Kontor programmet (GOP) er et frivillig kontorbasert program designet for å redusere miljøbelastningene fra vårt daglige arbeid ved ISS kontorer. Ved å endre vår atferd, bruke våre ressurser effektivt og avhende vårt avfall på en ansvarlig måte, kan vi redusere vårt miljøavtrykk.


Klimaregnskap
Et av de viktigste elementene i vår klimaledelse er å utarbeide klimaregnskap. Vår modell er basert på den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen), som er den viktigste internasjonale standarden for måling av drivhusgasser i regi av World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). GHG-protokollen består av to regnskapsstandarder ("corporate accounting and reporting" og "project accounting") som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp. 


Les med om ISS sitt samfunnsansvar her


e-post c21hcnRAaXNzLm5v

telefon 22 88 51 55